VinaPhone clip.
Hỗ trợ 24/7
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người Online: 1
Số lượt truy cập: 5 733 807

Kỷ lục truy cập: 648

Số chuyên mục tin: 6

Tổng số tin đã đăng: 276


Giới thiệu
* Mô hình tổ chức
 LÃNH ĐẠO VNPT LÀO CAI
Giám đốc :
Ông  Mai Lương Thuấn
Phone : 020 382 7899
Mobile : 091 3287457
Phó Giám đốc :
Bà Sần Thị Bình
Phone : 020 382 1111
Mobile : 091 3287019
Phó Giám đốc :
Ông  Trần Văn Quân
Phone : 020 383 3456
Mobile : 091 3287091
 ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN
Bí thư Đảng Ủy
Ông Mai Lương Thuấn
Phone : 020 382 7899
Mobile : 091 3287457
PBT Đảng Ủy:
Ông Trần Văn Quân
Phone : 020 383 3456
Mobile : 091 3287091
Chủ tịch công đoàn :
Ông Trần Huy Mạnh
Mobile : 091 3287001
Bí thư ĐTN:
Ông Lưu Đình Thắng  
Phone : 020 382 8899
Mobile : 091 2157989
 CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG
 Phòng Hành chính – Tổng hợp
Trưởng phòng :
Ông Nguyễn Văn Tiện
Mobile : 0912578388
 Phòng Tổ chức – CBLĐ
Trưởng phòng :
Ông Nguyễn Văn Tiến
Phone : 020 385 6789
Mobile : 091 2559568
Phó phòng :
Bà Lê Thị Kim Chung
Phone :  0915874888
 Phòng Kế Toán Tài chính Thống kê
Trưởng phòng :
Bà Nguyễn Xuân Hà
Phone : 020 382 2567
Mobile : 091 3287006
Phó phòng :
Bà Nguyễn Thị Thu Thanh  
Phone : 020 382 2347
Mobile : 091 2960887
Phòng Đầu tư - Xây dựng
Trưởng phòng :
Ông Phạm Văn Tý
Phone : 020 382 2300
Mobile : 091 3287135
Phó phòng :
Ông Phan Anh Tuấn
Mobile : 091 7796789

 Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
Trưởng phòng :
Ông Trần Trung Nghĩa
Phone : 020 3828 899
Mobile : 091 2157989
Phó phòng:
Ông Nguyễn Tuấn Vinh
Mobile : 0912050246
 Phòng Kỹ thuật - Dịch vụ
Trưởng Phòng :
Ông Phạm Duyên Thủy
Phone : 020 3824 585
Mobile : 091 2255541
Phó phòng :
Ông Lưu Trí Dũng
Mobile: 091 2220718
Phó phòng:
Ông Lưu Đình Thắng
Mobile : 091 2763825
CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG LÀO CAI
Giám đốc :  
Ông Bùi Văn Hoàng
Phone : 020 3871 099
Mobile : 091 2070766
Phó Giám đốc :  
Ông Nguyễn Huy Thưởng
Mobile : 091 3287700
Phó Giám đốc :  
Bà Hoàng Thị Lợi
Phone : 020 3821 177
Mobile : 091 3287567
Giám đốc :
Ông Lê Viết Cường
Phone : 020 3862 539
Mobile : 091 2394189
Phó Giám đốc :  
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
Mobile : 094 8093456
Phó Giám đốc :  
Ông Dương Anh Dũng
Mobile : 094 7148169
Phó Giám đốc :  
Ông Đỗ Văn Tám
Mobile : 0946 517928
Phó Giám đốc :  
Ông Trần Văn Hân
Phone : 020 3880 686
Mobile : 091 3297791
Phó Giám đốc :  
Ông Đỗ Hoàng Sơn
Phone : 020 3883 550
Mobile : 091 2394188
Phó Giám đốc :  
Ông Vũ Đình Nhất
Phone : 020 3783 999
Mobile : 091 8345519
Giám đốc :  
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
Phone : 020 3881 881
Mobile : 091 2927899
Phó Giám đốc :  
Ông Nguyễn Viết San
Phone : 020 3871 899
Mobile : 091 2191045
Giám đốc :  
Ông Lê Văn Luận
Phone : 020 3882 999
Mobile : 091 5 045 145
Phó Giám đốc :  
Ông Hoàng Triệu Đô
Phone : 020 3882 516
Mobile : 091 5 045 144
Giám đốc :  
Ông Trần Ngọc Trung
Phone : 020 3837 838
Mobile : 091 2387988
Phó Giám đốc :  
Ông Ma Văn Quân
Mobile : 0912980298
Phó Giám đốc :   
Ông Trần Minh Đức
Phone : 020 382 5888
Mobile : 091 2288859
Trưởng Trung tâm :  
Ông Trần Minh Đức
Phone : 020 382 5888
Mobile : 091 2288859
Phó Trung tâm:
Ông Nguyễn Việt Hưng
Mobile: 091 2999996